جدول کالری گوشت و مواد پروتئینی

کالری مقدار مواد
غدایی
۷۰ ۱عدد تخم
مرغ متوسط آب
پز
۵۰ ۱عدد تخم مرغ
(زرده)
۲۰ ۱عدد تخم
مرغ(سفیده)
۱۳۰ ۱عدد تخم مرغ
نیمرو
۳۱۵ ۱۰۰گرم تن
ماهی با روغن
کم
۷۰ ۵۰گرم جگر (یک سیخ)
۱۶۰ ۱۰۰گرم جگر
سفید
۱۲۰ ۱۰۰گرم جگر مرغ
۳۰ ۲۰
گرم
جگر
مرغ
۱۲۵ ۱۰۰ گرم جگر مرغ
خام
۸۰ ۱۰۰گرم جگر(یک
سیخ)
۳۳۰ ۱۰۰گرم جگر سرخ
کرده
۲۰۰ ۱۰۰گرم جوجه
کباب (یک سیخ)
۱۸۰ ۱۰۰گرم چشم و مغز و
بناگوش
۲۶۰ ۱۰۰گرم دل
گوسفند
۱۷۰ ۱۰۰گرم دل مرغ
۱۳۰ ۱۰۰گرم زبان
گوساله
۲۶۰ ۱۰۰گرم زبان
گوسفند
۱۴۰ ۱۰۰گرم سنگدان
مرغ
۳۰۰ ۱۰۰گرم سوسیس
۱۵۰ ۱قطعه سوسیس
دانه ای
متوسط
۱۵۰ ۱قطعه سوسیس
کوکتل
۱۴۰ ۱۰۰گرم سیرابی
و شیردان
۱۸۰ ۱۰۰گرم شنیتسل
مرغ
۱۰۵ ۱۰۰گرم قلوه
۳۰۰ ۱۰۰گرم کالباس
گوشت
۲۸۰ ۱۰۰گرم کالباس
مرغ یا
بوقلمون
۲۰۰ ۱۰۰گرم کباب
برگ(یک سیخ)
۲۸۰ ۷۰گرم کباب
کوبیده(یک
سیخ)
۲۰۰ ۱۰۰گرم کله و پاچه
۲۰۰ ۱۰۰گرم گوشت
بوقلمون
۲۲۰ ۱۰۰گرم گوشت
شترمرغ
۲۴۰ ۱۰۰گرم گوشت
گاو بدون
چربی
۳۵۰ ۱۰۰گرم گوشت گاو
با چربی
۳۳۰ ۱۰۰گرم گوشت
بره با چربی
۱۶۵ ۱۰۰گرم گوشت بره
بدون چربی
۲۰۰ ۱۰۰گرم گوشت
گوساله
۳۰۰ ۱۰۰گرم گوشت
گوسفند پر
چرب
۲۲۰ ۱۰۰گرم گوشت
گوسفند کم
چرب
۱۰۰ ۱۰۰گرم گوشت ماهی
۲۰۰ ۱۰۰گرم گوشت
مرغ
۱۰۰ ۱۰۰گرم میگو
۲۰۰ ۱۰۰گرم میگو
سوخاری
۱۰۰ ۱۰۰گرم میگو
کبابی
۲۳۰ ۱۰۰گرم ناگت
مرغ
۲۰۰ ۱۰۰گرم گوشت
همبرگر بدون
چربی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Shopping Cart